Деякі біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини мишей лінії FVB

Home/2017, Том 5, № 2/Деякі біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини мишей лінії FVB

Деякі біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини мишей лінії FVB/N

Родніченко А. Є.
ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме
Для клітинної терапії пошкоджень різного ґенезу використовуються мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (ММСК). Найбільш широко застосовуються ММСК з двох джерел: кісткового мозку та жирової тканини.
Метою роботи було провести порівняльну оцінку біологічних властивостей ММСК кісткового мозку та жирової тканини мишей.
Матеріали та методи. Культуру ММСК отримували з кісткового мозку та жирової тканини самців мишей лінії FVB/N (генотип H-2q) віком 6 місяців згідно стандартних протоколів. Проводили фенотипування, спрямоване остеогенне та адипогенне диференціювання, визначення імуномодулюючих властивостей in vitro отриманих культур клітин.
Результати. Культивовані ММСК кісткового мозку та жирової тканини експресують характерні для ММСК маркери (CD44, CD73, CD90 та Sca-1). Відмінною особливістю культур клітин кісткового мозку 2-го пасажу був високий рівень експресії гемопоетичних маркерів CD45 і CD117. ММСК з обох тканинних джерел здатні до диференціації в остеогенному та адипогенному напрямках. Разом з тим були виявлені відмінності при диференціації в остеогенному напрямку – ММСК-ЖТ володіли меншим остеогенним потенціалом. ММСК проявляють інгібуючий вплив на мітоген-індуковану проліферацію спленоцитів in vitro, вираженість якого не залежить від тканинного походження ММСК з істотним інгібування мітоген-індукованого проліферативного потенціалу спленоцитів при додаванні високої дози ММСК.
Висновки. ММСК кісткового мозку та жирової тканини експресують подібний рівень поверхневих маркерів, які є характерними для клітин з мультипотентними властивостями; здатні диференціюватися в остео- та адипогенному напрямку з відмінностями у ступені мінералізації позаклітинного матриксу; незалежно від тканинного походження виявляють імуномодулюючу дію in vitro.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини; кістковий мозок; жирова тканина; направлене диференціювання клітин; імуномодуляція

Full Text PDF

Rodnichenko AE. Certain biological properties of multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow and adipose tissue of FVB/N mice. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(2):194-199. doi:10.22494/cot.v5i2.77

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.