Морфометрична характеристика TGF-b1-позитивних клітин фетального мозку щура in vitro

Home/2016, Том 4, № 2/Морфометрична характеристика TGF-b1-позитивних клітин фетального мозку щура in vitro

Морфометрична характеристика TGF-b1-позитивних клітин фетального мозку щура in vitro

Любич Л. Д., Лісяний М. І., Малишева Т. А., Семенова В. М., Стайно Л. П., Васлович В. В.
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

Резюме
Одним із напрямів клітинної терапії, що розробляється для лікування гліом головного мозку, є використання нейрогенних стовбурових та прогеніторних клітин (НСК/НПК). Існують дані щодо протипухлинних та імуномодулюючих властивостей НСК/НПК, механізми реалізації яких не з’ясовані. Як одну з потенційних мішеней для терапії пухлин розглядають трансформуючий фактор росту b (TGF-b),  який вважають одним із ключових факторів регуляції проліферації, диференціації та виживання або апоптозу. Оскільки наявні дані про можливість продукції TGF-b мультипотентними НСК/НПК ссавців, метою роботи було дослідження TGF-b1-позитивних клітин в динаміці культивування нейрогенних клітин фетального мозку як потенційного джерела протипухлинних або імуномодулюючих ефектів цих клітин.
Матеріали та методи. Матеріалом для культивування слугували клітини фетального мозку щура 14-ї доби гестації (Е14), які досліджували морфометрично та за допомогою імуноцитохімічних реакцій на 2-у та 37-у добу культивування в стандартних умовах (середовище DМЕМ + 1 % фетальна теляча сироватка).
Результати. В культурі клітин фетального мозку щура TGF-b1-імунопозитивні клітини становили 22,04 ± 2,33 % від загальної кількості, тоді як нестин-позитивні – 49,16 ± 10,60 %. Морфометричні показники TGF-b1-позитивних клітин перевищували відповідні показники негативних клітин (середні значення площі перерізу клітини, площі перерізу ядра, ядерно-цитоплазматичного співвідношення). Протягом культивування відносна кількість TGF-b1-позитивних клітин дещо зменшувалась (15,27 ± 9,80 %, р = 0,7); а їх розміри збільшувались. На 37-у добу культивування розміри TGF-b1-позитивних клітин, а також їх ядер були меншими за розміри TGF-b1-негативних клітин.
Висновки. Встановлено наявність експресії TGF-b1 у частини нейрогенних клітин фетального мозку щура (Е14) in vitro, яка зберігалась протягом культивування (~5 тиж). Виявлено значущі кількісні відмінності морфометричних показників TGF-b1-позитивних та негативних клітин.

Ключові слова: культура клітин фетального мозку; TGF-b1; нестин; мофометрія; імуноцитохімія

 

Full Text PDF

Liubich LD, Lisyany MI, Malysheva T A, Semenova VM, Staino LP, Vaslovich VV. Morphometric characteristics of TGF-β1-positive cells of fetal rat brain in vitro. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):211-215. doi:10.22494/cot.v4i2.58