Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на відновлення локомоторної функції задньої кінцівки при травмі спинного мозку у щура

Home/2016, Том 4, № 2/Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на відновлення локомоторної функції задньої кінцівки при травмі спинного мозку у щура

Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на відновлення локомоторної функції задньої кінцівки при травмі спинного мозку у щура

Медведєв В. В.1, Сенчик Ю. Ю.2, Драгунцова Н. Г.3, Дичко С. М.3, Цимбалюк В. І.1,3
1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
2Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київ, Україна
3ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад.  А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

Резюме
Тканина фетального мозочка містить значну кількість нейрогенних прогеніторів, комітованих на шлях диференціювання у глутаматергічні нейрони, що може бути використано в розробці нових перспективних методів лікування пошкоджень спинного мозку.
Мета роботи.  Оцінити вплив алогенної трансплантації тканини фетального мозочка (ТТФМ) на відновлення рухової функції травмованого спинного мозку в експерименті.
Матеріали і методи. Експериментальні тварини – білі щурі-самці інбредної лінії на базі породи Wistar віком 5,5 міс.; основні експериментальні групи: 1 – травма спинного мозку + негайна гомотопічна трансплантація фрагменту фетального (Е18) мозочка щура, 2 – травма спинного мозку. Модель травми – лівобічний половинний перетин спинного мозку на рівні Т11; моніторинг показника функції (ПФ) задньої іпсилатеральної кінцівки (ЗІК) – шкала Вasso-Вeattie-Вresnahan (BBB).
Результати. ТТФМ нормалізує розподіл значень ПФ ЗІК, деформує динаміку відновлення рухової функції, перетворюючи її з прогредієнтної, характерної для контрольних груп, у константну з недостовірними коливаннями ПФ ЗІК у межах 3-3,6 балів за шкалою ВВВ протягом усього експерименту. ТТФМ спричиняє ранній тимчасовий позитивний вплив на функціональний стан еферентної частини рухової системи, обумовлений, ймовірно, медіаторним, нейропротекторним, проангіогенним та ремієлінізуючим ефектом. На нашу думку, поступове виснаження позитивного впливу ТТФМ внаслідок резорбції трансплантату впродовж перших 2 міс. компенсується ауторегенераційним нейропластичним процесом, характерним для контрольної групи, а також аутоімунною утилізацією мієлінових інгібіторів аксонального росту у зоні травми, що обумовлює стабільність значень ПФ ЗІК протягом усього періоду спостереження.
Висновки. Трансплантація тканини фетального мозочка спричиняє тимчасовий, обмежений першим місяцем травматичного процесу, позитивний вплив на відновлення рухової функції. Оцінка ефективності цього виду нейротрансплантації потребує окремого вивчення динаміки синдрому спастичності та хронічного больового синдрому.

Ключові слова: травма спинного мозку; трансплантація фетальної нервової тканини; відновлення рухової функції; синдром посттравматичної спастичності

 

Full Text PDF

Medvediev VV, Senchyk YuYu, Draguntsova NG, Dychko SM, Tsymbaliuk VI. Effect of fetal cerebellar tissue transplantation on the restoration of hind limb locomotor function in rats with spinal cord injury. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):175-180. doi:10.22494/COT.V4I2.57