Потенціювання направленого остеогенного диференціювання мультипотентних стромальних клітин тимусу попереднім співкультивуванням з тимоцитами

Home/2016, Том 4, № 2/Потенціювання направленого остеогенного диференціювання мультипотентних стромальних клітин тимусу попереднім співкультивуванням з тимоцитами

Потенціювання направленого остеогенного диференціювання мультипотентних стромальних клітин тимусу попереднім співкультивуванням з тимоцитами

Нікольський І. С., Нікольська В. В., Демченко Д. Л., Зубов Д. О.
ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме
Відомо, що мультипотентні стромальні клітини і тимоцити володіють мембранною спорідненістю і взаємодіють між собою в тимусних нішах, що має суттєве значення для диференціювання тимоцитів. Проте, практично відсутні дані про можливе розповсюдження впливу контакту у зворотному напрямку: від тимоцитів до МСК.
Матеріали та методи. МСК отримували з тимусів мишей лінії С57ВL методом експлантатів та культивували за стандартних умов протягом 8-12 пасажів. До 4×104 МСК додавали 106 тимоцитів або клітин кісткового мозку на 24 год. Через 1 добу після їх видалення стандартне культуральне середовище замінювали на остегенне або адипогенне та культивували протягом 10 діб. Після фіксації цитопрепарати фарбували 1 % розчином алізаринового червоного S або 0,2 % розчином масляного червоного О відповідно. Після екстрагування барвників 10 % розчином оцтової кислоти або ізопропіловим спиртом відповідно, вимірювали оптичну щільність при 520 нм.
Результати. Показано, що мультипотентні стромальні клітини тимусу мишей C57BL ефективно диференціюються in vitro за остеогенним та адипогенним напрямками у відповідних диференціювальних середовищах, що виявляється по забарвленню клітинних культур алізариновим червоним та масляним червоним. За результатами вимірювання оптичної щільності екстрактів барвників виявлено, що під впливом короткочасного попереднього співкультивування з тимоцитами ефективність диференціювання МСК тимусу в остеогенному напрямку підвищується.
Висновки. Попередній добовий контакт стромальних клітин тимусу з тимоцитами, але не клітинами кісткового мозку, потенціює остеогенне диференціювання і не впливає на дозрівання адипогенних клітин.

Ключові слова: мультипотентні стромальні клітини, тимоцити; тимус; кістковий мозок; остеогенне диференціювання; адипогенне диференціювання

 

Full Text PDF

Nikolskiy IS, Nikolskaya VV, Demchenko DL, Zubov DO. Potentiation of directed osteogenic differentiation of thymic multipotent stromal cells by prior co-cultivation with thymocytes. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):220-223. doi:10.22494/cot.v4i2.59

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.