Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфо-функціональних показників міокарду лівого шлуночка

Home/2014, Том 2, № 1/Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфо-функціональних показників міокарду лівого шлуночка

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфо-функціональних показників міокарду лівого шлуночка

Клунник М. О., Сич Н. С., Матіящук І. Г., Іванкова О. В., Скалозуб М. В., Демчук М. П., Сінельник А. А.
Центр клітинної терапії EmCell, Київ

Резюме
Припускають, що застосування фетальних стовбурових клітин (ФСК) може бути новим напрямком в комплексному лікуванні хворих з важкою хронічною серцевою недостатністю (ХСН).
Обстежено 20 пацієнтів (середній вік 50,1 ± 1,1 років) з ХСН III-IV функціонального класу, яким разом з медикаментозним лікуванням виконана трансплантація кріоконсервованих клітин фетальної печінки та серця плодів 5-8 тижня гестації. Контрольна група (20 хворих) за статтю і віком була зіставною з основною.
Через 6 місяців відмічено статистично достовірний приріст скоротливої функції міокарду лівого шлуночка за ЕхоКГ (збільшення фракції викиду на 20,9 %, що в 2 рази вище, ніж у хворих, яким клітини не застосовували, p<0,05) і ознаки ремоделювання лівого шлуночка (зменшення кінцево-діастолічного об’єму лівого шлуночка на 20,5 %, p<0,05). Рівень NT-proBNP через 1 місяць після трансплантації ФСК зменшився на 33,8 %, через 3 міс. — в 2 рази, а через 6 міс. — на 65,1 % (р<0,001) і вже з 1-го місяця цей показник був достовірно нижчим, ніж в контрольній групі (р<0,05). Покращення загального стану хворих супроводжувалось збільшенням показника 6-ти хвилинної ходьби через 1 міс. в 7,3 рази, через 3 міс. — в 10,3 рази, а через 6 міс. — в 12,5 разів, порівняно з показниками до лікування, що в 2 рази вище, ніж у хворих контрольної групи (р<0,001). Індекс DASI через 1 місяць після лікування збільшився на 54,6 %, через 3 місяці — на 63,2 %, а через 6 місяців – на 66,4 % (р<0,05).
Показано, що комплексне лікування хворих з ХСН із застосуванням ФСК і стандартної терапії призводить до підвищення скоротливої здатності міокарда, зменшення рівня NT-proBNP та покращення якості життя пацієнтів.

Ключові слова: серцева недостатність, фетальні стовбурові клітини, ремоделювання лівого шлуночка

Full text PDF

Klunnyk MO, Sych NS, Matiyaschuk IG, Ivankova OV, Demchuk MP, Skalozub MV, Sinelnyk AA. Fetal stem cells in combined treatment of chronic heart failure and their effect on morphofunctional parameters of the left ventricle myocardium. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):20-24. doi: 10.22494/COT.V2I1.35