Морфо-функціональна характеристика культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші

Home/2017, Том 5, № 1/Морфо-функціональна характеристика культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші

Морфо-функціональна характеристика культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші

Калмикова О. О.1, 2, Устименко А. М.1, Луценко Т. М.1, Клименко П. П.1, Кирик В. М.1
1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
2ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Резюме

Нігтьовий орган є складною анатомічною структурою, яка здатна до росту та швидкої регенерації протягом усього життя організму. Такий значний відновлювальний потенціал пов’язують з наявністю в ньому стовбурових та прогеніторних клітин різного типу, біологія яких залишається одним із відкритих на сьогодні фундаментальних питань. Враховуючи активні пошуки нових джерел стовбурових клітин для клітинної терапії, актуальним є розгляд нігтьової одиниці, як потенційного місця локалізації малодиференційованих клітин з стовбуровим потенціалом.
Мета. Дослідження було спрямоване на встановлення морфологічних, морфометричних та проліферативних характеристик культивованих клітин, виділених з нігтьового органу миші.
Матеріали та методи. Отримано первинні культури клітин з біоптатів, що включали області проксимальної нігтьової складки, матриксу та оніходермісу нігтьового органу мишей лінії FVB. Клітини культивували в середовищі DMEM:F12 з 15 % ембріональної сироватки корів протягом 6 пасажів. Визначали колонієутворюючу активність, швидкість подвоєння популяції, вимірювали площу клітин, ядер, розраховували ядерно-цитоплазматичний індекс. Для аналізу морфології клітин використовували фарбування гематоксиліном Бемера та еозином, залізним гематоксиліном Генденгайна та барвником Май-Грюнвальда.
Результати. За даними морфологічного опису клітини з нігтьового органу мишей в культурі in vitro мають високу синтетичну активність та низьке ядерно-цитоплазматичне співвідношення – риси, характерні для малодиференційованих клітин. Час подвоєння популяції культури в середньому становив 80 ± 6,5 годин, найшвидше клітини росли на 4-му пасажі (63 ± 7 годин). Питома швидкість приросту культури в загальному є низькою (0,01 ± 0,0007).
Ефективність колонієутворення на 5-му пасажі складала лише 4 %. Значна кількість колоній була малого розміру з великими проліферативно малоактивними клітинами, що може свідчити про виділення значної частини проміжних прогеніторних клітин.
Висновки. Отримана культура клітин нігтьового органу за даними аналізу їх морфології, морфометрії та проліферативного потенціалу є досить гетерогенною і потребує подальшої розробки та застосування технологій селективного культивування для детальної характеристики окремих її субпопуляцій.

Ключові слова: нігтьовий орган; нігтьовий матрикс; оніходерміс; культура клітин; тест на клоногенність

Full Text PDF

Kalmukova OO, Ustymenko AM, Lutsenko TM, Klymenko PP, Kyryk VM. Morphological and functional characteristics of cell culture derived from the mouse nail unit. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(1):62-66. doi:10.22494/cot.v5i1.69

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.