Протекторний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей на моделі перивентрикулярної лейкомаляції in vitro

Home/2017, Том 5, № 1/Протекторний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей на моделі перивентрикулярної лейкомаляції in vitro

Протекторний ефект мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей на моделі перивентрикулярної лейкомаляції in vitro

Цупиков О. М.1,2, Лушнікова І. В.1, Устименко А. М.2, Кирик В. М.2, Нікандрова Є. О.1, Пацева М. А.1, Яценко К. В.1, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме

Перивентрикулярна лейкомаляція (ПВЛ) – це форма ураження білої речовини головного мозку, яка виникає в результаті гіпоксично-ішемічного ушкодження та/або запалення нервової тканини, і є однією з причин розвитку дитячого церебрального паралічу. На моделях ПВЛ in vivo нами раніше було продемонстровано нейропротекторний ефект трансплантації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) жирової тканини. Однак механізми, за допомогою яких трансплантовані ММСК реалізують свою нейропротекторну дію, лишаються не дослідженими.
Метою роботи була оцінка впливу ММСК жирової тканини на культивовані зрізи головного мозку миші при їх контактному співкультивуванні на моделі ПВЛ in vitro.
Методи. Перивентрикулярну лейкомаляцію in vitro моделювали шляхом 30-хвилинної киснево-глюкозної депривації зрізів головного мозку миші з подальшим додаванням у культуральне середовище 100 нг/мл ліпополісахариду. Для співкультивування використовували ММСК жирової тканини, отримані від мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J, трансгенних за зеленим флуоресцентним білком (GFP). Життєздатність клітин культивованих зрізів оцінювали за допомогою аналізу рівня лактатдегідрогенази (ЛДГ) у культуральному середовищі. Ймовірну диференціацію ММСК у нейрони та гліальні клітини досліджували за допомогою імуногістохімічного фарбування зрізів з використанням специфічних антитіл до нейронів та олігодендроцитів (NeuN та Oligodendrocytes, відповідно).
Результати. Моделювання ПВЛ in vitro на органотиповій культурі зрізів мозку призводило до значного збільшення рівня цитозольного ферменту ЛДГ у культуральному середовищі. Співкультивування зрізів з ММСК при ПВЛ зменшувало кількість цього ферменту. Крім того, показано, що за умов ПВЛ in vitro, ММСК здатні диференціюватися у клітини нервової тканини.
Висновки. ММСК жирової тканини мають протекторний ефект при їх співкультивуванні із зрізами головного мозку миші на моделі ПВЛ in vitro.

Ключові слова: перивентрикулярна лейкомаляція; ліпополісахариди; органотипова культура зрізів головного мозку; мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини

Full Text PDF

Tsupykov OM, Lushnikova IV, Ustymenko AM, Kyryk VM, Nikandrova YA, Patseva MA, Yatsenko KV, Butenko GM, Skibo GG. Protective effects of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells of mice on periventricular leukomalacia model in vitro. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(1):28-32. doi:10.22494/cot.v5i1.66

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.