ДИНАМІКА ВМІСТУ CD133+ КЛІТИН У КУЛЬТУРАХ ГЛІОМИ С6 ТА ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА ЗА УМОВ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН

Home/2015, Том 3, №2/ДИНАМІКА ВМІСТУ CD133+ КЛІТИН У КУЛЬТУРАХ ГЛІОМИ С6 ТА ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА ЗА УМОВ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН

ДИНАМІКА ВМІСТУ CD133+ КЛІТИН У КУЛЬТУРАХ ГЛІОМИ С6 ТА ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА ЗА УМОВ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН

Любич Л. Д., Лісяний М. І., Семенова В. М., Стайно Л. П.

ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

 

 

Резюме

Клітинна і молекулярна подібність між стовбуровими клітинами пухлин мозку (СКПГМ) і нормальними нейрогенними стовбуровими клітинами (НСК) обґрунтовує пошук нових методів лікування з використанням НСК при злоякісних гліомах. Молекула CD133 може бути одним з найбільш характерних біомаркерів СКПГМ і розглядатись в якості мішені для таргетної терапії пухлин мозку.

Метою даної роботи було вивчення дії супернатанту нейрогенних клітин (СНК) щура на вміст CD133+ клітин у культурах гліоми С6.

Матеріали та методи. Матеріалом для культивування слугували клітини гліоми головного мозку щурів – клітинна лінія С6, для порівняльної оцінки впливу досліджуваного біопрепарату на інтактні нервові клітини використовували клітини фетального мозку щура 14-ї доби гестації (Е14). Дослідження проведені у контрольних культурах за стандартних умов культивування без впливу СНК та на дослідних культурах за умов впливу СНК (0,10 мг/мл по білку) протягом 48 год СНК отримували з суспензій нейрогенних клітин мозку щура (Е14).

Результати. CD133-позитивні клітини становили 12,05 ± 4,77 % від загальної кількості клітин в культурі клітин гліоми С6 і 37,36 ± 12,33 % від усіх клітин в культурі фетального мозку щура. CD133-позитивні клітини мали менші розміри (середні значення площі перерізу клітини, площі перерізу ядра) та більший показник ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Розміри CD133-позитивних клітин та їх ядер у культурах клітин фетального головного мозку щура були вдвічі більші за розміри таких клітин у культурах гліоми С6.

За умов дії СНК протягом 48 год встановлено зменшення кількості CD133-позитивних клітин у культурі клітин гліоми С6 щура (2,88 ± 0,41 %), та відсутність такого впливу у культурі клітин фетального головного мозку щура (Е14).

Висновки. Встановлено морфологічні відмінності CD133-позитивних клітин у культурах гліоми С6 та у культурах клітин фетального головного мозку щура (Е14). Під впливом супернатанту нейрогенних клітин зменшується кількість CD133-позитивних клітин у культурі клітин гліоми С6 у щурів.

Ключові слова: гліома C6, культура клітин фетального мозку щура, супернатант нейрогенних клітин, CD133

Завантажити