ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СУСПЕНЗІЇ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ НА ПОСТІШЕМІЧНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АНГІОГЕНЕЗ І ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ КІНЦІВОК У ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

Home/2015, Том 3, №2/ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СУСПЕНЗІЇ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ НА ПОСТІШЕМІЧНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АНГІОГЕНЕЗ І ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ КІНЦІВОК У ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СУСПЕНЗІЇ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ НА ПОСТІШЕМІЧНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АНГІОГЕНЕЗ І ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ КІНЦІВОК У ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

Ярмолюк Є. С.1,2, Цимбалюк В. І.1,2, Стайно Л. П.2, Савчук О. В.3, Дятел М. В.4

1Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

2ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

3Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна

4Київський міський онкологічний центр, Київ, Україна

 

Резюме

Ішемічний інсульт є однією з провідних причин смертності та інвалідизації населення в світі. Незважаючи на прогрес медичних знань і технологій, частота стійких неврологічних порушень у пацієнтів, які перенесли інсульт, залишається високою, а ефективна стратегія відновного лікування все ще перебуває на стадії експериментальної розробки. Відновлення функцій нервової системи після інсульту передбачає активацію ендогенних репаративних процесів, зокрема, ангіогенезу, за допомогою засобів регенеративної медицини, включаючи клітинну і тканинну трансплантацію.

Мета: вивчити вплив стимульованого шляхом трансплантації суспензії клітин ембріональної нервової тканини і кісткового мозку постінсультного ангіогенезу на відновлення моторних функцій у щурів з експериментальним ішемічним інсультом.

Матеріали і методи. 160 білих безпородних щурів-самців віком 3-4 міс. з масою тіла 280-320 г були поділені на групи: з ізольованою оклюзією середньої мозкової артерії (ОСМА), інтрацеребральною алогенною трансплантацією суспензії клітин ембріональної нервової тканини (ОСМА + ТСКЕНТ), інтрацеребральною аутологічною трансплантацєю суспензії клітин кісткового мозку (ОСМА + ТСККМ) або інфузією фосфат-буферного 0,9 % розчину натрію хлориду (ОСМА + ФБР) на 2-у добу після ОСМА. ОСМА здійснювали за допомогою модифікованої методики інтралюмінальної монофіламентної оклюзії із блокуванням колатералей. Об’єм ділянки інфаркту мозку визначали за допомогою фарбування розчином 2,3,5-трифенілтетразолію хлориду (ТТС) на 7-у і 14-у добу (n = 5 із кожної групи на кожну добу) після ОСМА, а кількість судин у периінфарктній зоні визначали шляхом імуногістохімічної детекції маркера СD34 на 7-у,14-у і 28-у добу (n = 6 із кожної групи на кожну добу) після ОСМА. Оцінку рухових порушень проводили за допомогою тесту ходіння по бруску з опорами на 1-у, 3-у, 7-у,14-у, 21-у і 28-у добу після ОСМА (n = 18 із кожної групи на кожну добу).

Результати. ТСККМ призводила до збільшення кількості судин в периінфарктній зоні в динаміці, найбільше вираженого на 28-у добу і до зменшення об’єму ділянки ураження порівняно з іншими експериментальними групами, починаючи з 7-ої доби після ОСМА. ТСКЕНТ і ТСККМ призводили до регресу рухового дефіциту, починаючи з 3-ої і до 28-ої доби після ОСМА. Ступінь моторної асиметрії кінцівок щура негативно корелював із кількістю судин у периінфарктній зоні.

Висновки. Трансплантація суспензії клітин ембріональної нервової тканини і кісткового мозку сприяє регресу рухових порушень у піддослідних тварин із експериментальним ішемічним інсультом завдяки ангіогенному ефекту, який більше виражений при використанні клітин кісткового мозку.

Ключові слова: оклюзія середньої мозкової артерії, ембріональна нервова тканина, кістковий мозок, ангіогенез, рухові порушення

Завантажити